ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepassing algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringsaanvragen en overeenkomsten welke, direct of indirect, worden gesloten met Vakantieboerderij Slotman.
Vakantieboerderij Slotman wijst de toepassing van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Reservering
Vakantieboerderij Slotman neemt alleen reserveringsaanvragen in behandeling van personen van 18 jaar en ouder. Vakantieboerderij Slotman behoudt zich het recht voor een reserveringsaanvraag, zonder nadere opgave van redenen te weigeren.
De overeenkomst tussen Vakantieboerderij Slotman en huurder komt tot stand op het moment dat Vakantieboerderij Slotman de helft van de totale huur heeft ontvangen van de huurder en de huurovereenkomst ondertekend is geretourneerd.
Huurder dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen per direct aan Vakantieboerderij Slotman te worden doorgegeven.
Vakantieboerderij Slotman is gerechtigd de overeenkomst te beschouwen als zijnde niet afgesloten, indien Vakantieboerderij Slotman niet binnen de gestelde termijn de overeengekomen (deel)betaling ontvangt. Vakantieboerderij Slotman heeft in dat geval de mogelijkheid de gereserveerde accommodatie zonder nadere berichtgeving aan huurder vrij te geven voor verhuur aan anderen en aan huurder kosten voor annulering in rekening te brengen.

3. Wijzigingen in de reservering
Vakantieboerderij Slotman is niet verplicht, na de totstandkoming van de overeenkomst, op verzoek van huurder wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen. Indien Vakantieboerderij Slotman een wijziging doorvoert op verzoek van de huurder heeft Vakantieboerderij Slotman het recht aan huurder wijzigingskosten in rekening te brengen, welke tenminste € 10,- per wijziging bedragen.

4. Prijzen
Huurder is aan Vakantieboerderij Slotman de overeengekomen huurprijs, zoals overgekomen met de huurder, verschuldigd.
De prijzen en bijkomende kosten staan op de website van Vakantieboerderij Slotman in de subrubriek prijslijst.
Onvoorziene, door de overheid opgelegde prijsverhogingen kunnen worden doorberekend aan huurder. Alle prijzen in de prijslijst zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigingen ondergaan.

5. Betaling
Huurder dient na reservering een aanbetaling te voldoen bestaande uit vijftig procent (50%) van de huursom, dit dient te geschieden op de hierop aangegeven datum op de huurovereenkomst. Na deze betaling komt de overeenkomst tussen Vakantieboerderij Slotman en huurder tot stand. De resterende vijftig procent (50%) van de huursom en de borgsom dienen te worden voldaan op de op de overeenkomst vermelde datum.
Indien een reservering twee maanden of korter voor aankomstdatum plaatsheeft, dient het gehele bedrag binnen acht (8) dagen na reservering door huurder aan Vakantieboerderij Slotman te worden voldaan.
Huurder heeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de reissom, indien huurder vertrekt voor de overeengekomen vertrekdatum.
Vakantieboerderij Slotman heeft het recht de reservering te laten vervallen en de accommodatie zonder nadere berichtgeving aan huurder vrij te geven voor verhuur aan anderen, indien een betalingstermijn is verstreken en huurder niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
Vakantieboerderij Slotman heeft het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zijn, indien:
– bij de aanvang van de huurperiode vijftig procent (50%) van de totale huursom niet is voldaan;
– bij de aanvang van de huurperiode de borgsom niet is voldaan;
– huurder het gehuurde voortijdig verlaat;
– huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag van aanvang van de huurperiode voor 18.00 uur, zonder Vakantieboerderij Slotman tijdig te hebben bericht dat het gehuurde later tijdens de huurperiode zal worden betrokken.

6. Wisseldagen
Aankomst en vertrek is mogelijk op maandag en op vrijdag, tenzij anders is vermeld. Vakantieboerderij Slotman vermeldt de dag van aankomst op de reserveringsbevestiging.
In de regel kan de huurder het gehuurde op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur betrekken en dient huurder het gehuurde op de dag van vertrek voor 10 uur te verlaten.

7. Waarborgsom

Huurder zal bij aankomst aan de eigenaar van Vakantieboerderij Slotman een waarborgsom voldoen, dan wel deze is al voldaan. Vakantieboerderij Slotman zal bepalen op welke wijze de waarborgsom door huurder dient te worden voldaan. De waarborgsom dient als zekerheidstelling voor Vakantieboerderij Slotman. Eventuele schade welke tijdens de huurperiode door huurder aan het gehuurde ontstaat, wordt verrekend met de waarborgsom. Ook extra kosten, zoals extra schoonmaakkosten wegens bovenmatige vervuiling, kunnen met de waarborgsom worden verrekend. Indien de waarborgsom niet afdoende is voor de schade en kosten, worden de extra schade en kosten achteraf door Vakantieboerderij Slotman bij huurder in rekening gebracht. Vakantieboerderij Slotman zal een contant betaalde waarborgsom na de eindcontrole van het gehuurde worden geretourneerd aan huurder onder aftrek van eventuele schade en kosten.

8. (Huishoudelijke) reglementen
Gasten dienen zich te houden aan de door Vakantieboerderij Slotman vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. het huisreglement. Vakantieboerderij Slotman heeft het recht de huurder en zijn reisgenoten terstond uit de woning te (laten) verwijderen, indien de huishoudelijke regels worden overtreden en/of aanwijzingen van het personeel niet worden opgevolgd. Huurder heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huursom.
Huurder zal toestaan dat tijdens de huurperiode noodzakelijk onderhoud zal plaatsvinden aan de het gehuurde. Huurder kan geen aanspraak maken op een vergoeding. De noodzaak van het onderhoud is ter beoordeling van Vakantieboerderij Slotman. Huurder zal eveneens toestaan dat tijdens het verblijf werkzaamheden worden uitgevoerd rondom de woning. Huurder zal de het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken.
Het gehuurde wordt aan huurder ter beschikking gesteld door overhandiging van de sleutels. De sleutels worden slechts overhandigd, indien de volledige huursom en alle bijkomende kosten door Vakantieboerderij Slotman zijn ontvangen. Huurder zal op de overeengekomen datum van vertrek voor 10.00 uur de sleutels inleveren bij de eigenaar van Vakantieboerderij Slotman. Vakantieboerderij Slotman verplicht zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede staat aan huurder op te leveren. Huurder wordt geacht de het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te aanvaarden overeenkomstig de inventarislijst, tenzij huurder binnen vier uren na het betrekken van het gehuurde heeft geprotesteerd bij de eigenaar van Vakantieboerderij Slotman. Huurder kan gebruik maken van eigen bedlinnen. Het is ook mogelijk bedlinnen te huren voor € 8,00 per persoon.
Huurder dient medewerkers van Vakantieboerderij Slotman (beheer) te allen tijde directe toegang tot het gehuurde te verlenen.
Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur en/of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij reservering is opgegeven en op de reserveringsbevestiging staat vermeld. Vakantieboerderij Slotman heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, indien zij constateert dat het overeengekomen aantal personen in de woning is overschreden.
Huurder is verplicht het gehuurde en de daartoe behorende inventaris zorgvuldig te behandelen. Huurder zal het gehuurde bij vertrek in ordentelijke en bezemschone toestand achterlaten. Alle schade welke door of vanwege huurder of diens medegebruikers aan het gehuurde is aangebracht, dient door huurder voor vertrek aan Vakantieboerderij Slotman te worden gemeld en zal direct worden afgerekend.
Huurder is verplicht het gehuurde bij afwezigheid steeds behoorlijk af te sluiten. Alle schade welke voortvloeit uit het verzaken van deze verplichting door huurder, wordt door Vakantieboerderij Slotman voor rekening van huurder gebracht.
Het is niet toegestaan in het gehuurde andere toestellen voor kook- en wasdoeleinden te gebruiken, dan die waarin door Vakantieboerderij Slotman is voorzien.
Roken is alleen toegestaan in de keuken en woonkamer, niet op de slaapkamers van Vakantieboerderij Slotman.

9. Huisdieren
Het meebrengen van huisdieren geschiedt in overleg.

10. Overmacht
Vakantieboerderij Slotman is gerechtigd aan huurder een gelijkwaardige vervangende accommodatie ter beschikking te stellen, indien het gehuurde door overmacht en/of andere omstandigheden niet beschikbaar is. Huurder zal Vakantieboerderij Slotman in dat geval nimmer in rechte kunnen aanspreken.

11. Aansprakelijkheid
Vakantieboerderij Slotman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal en verlies van of het ontstaan van schade aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf in onze woning.
Vakantieboerderij Slotman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat het verblijf van huurder in de woning van Vakantieboerderij Slotman niet voldoet aan verwachtingen die huurder daarvan had.
Vakantieboerderij Slotman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ontstaan aan zaken of personen ten gevolg van een verblijf op het terrein van Vakantieboerderij Slotman of ontstaan door het gebruik van de op de terreinen aanwezige faciliteiten.
Vakantieboerderij Slotman is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.
Vakantieboerderij Slotman is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen van haar werknemers.
Vakantieboerderij Slotman is niet aansprakelijk voor het onklaar en/of buiten gebruik raken van faciliteiten en/of voorzieningen.
Huurder en zijn reisgenoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en andere eigendommen van Vakantieboerderij Slotman ontstaan tijdens de huurperiode. Zulks ongeacht of de schade het gevolg is van handelen of nalaten van huurder, zijn reisgenoten en/of van derden die zich vanwege huurder in de woning bevinden.
Huurder is verplicht alle extra kosten te voldoen, welke ontstaan ten gevolge van het niet juist gebruiken c.q niet juist achterlaten van het gehuurde. Deze bepaling omvat onder andere, doch niet uitsluitend, het achterlaten van bovenmatige vervuiling. Deze extra kosten kunnen door Vakantieboerderij Slotman met de waarborgsom worden verrekend.
Huurder verklaart zich bekend met de ligging, de inrichting en behoorlijke staat van het gehuurde aan de hand van verstrekte (schriftelijke) informatie, brochure, etc.

12. Klachten
Ondanks de zorg en inspanning van Vakantieboerderij Slotman kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Klachten dienen direct gemeld te worden bij medewerkers van Vakantieboerderij Slotman. Indien een klacht niet kan worden verholpen of niet naar tevredenheid wordt verholpen, dient u de klacht op schrift te zetten tijdens uw verblijf.

13. Annuleringsvoorwaarden
Vakantieboerderij Slotman zal bij annulering van een reservering per accommodatie aan de huurder een vaste schadeloosstelling in rekening brengen van:
– 15% van de overeengekomen huursom, bij annulering meer dan 6 maanden voor ingangsdatum;
– 50% van de overeengekomen huursom, bij annulering binnen 4 tot 6 maanden voor ingangsdatum;
– 75% van de overeengekomen huursom, bij annulering 2 tot 4 maanden voor de ingangsdatum;
– 90% van de overeengekomen huursom, bij annulering 2 maanden voor de ingangsdatum;
– 100% van de overeengekomen huursom, bij annulering op de ingangsdatum.
Huurder wordt geadviseerd deel te nemen aan een annuleringsverzekering.